Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Kopernika w Zambrowie

Wyszukiwanie zaawansowane

Dostawy w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"

Dostawy w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"

Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A, 18-300 Zambrów

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na dostawy pn.

Dostawy w ramach projektu "Laboratoria przyszłości"

 1. Specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki.
 2. Sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku.
 3. Wyposażenie stanowisk i narzędzia
 4. Sprzęt i wyposażenie gospodarstwa domowego

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem

epuap.gov.pl – login Zamawiającego: /SPNR5ZAMBROW/SkrytkaESP

Nr postępowania: SPNR5.26.1.2022

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.

 1. Zamawiający określił minimalne parametry.
 1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie tj. materiały, urządzenia, dostawy lub usługi spełniają wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego(tj. normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych),  a ciężar udowodnienia równoważności w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na składającym ofertę Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność danych rozwiązań np. dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty czy inne dokumenty dopuszczające dane materiały, urządzenia, dostawy, usługi do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.
 2. Gdy opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wówczas, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Pzp, wykonawca może powołać się na zgodność oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami i systemami referencji technicznych, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, że dostawa spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez zamawiającego.
 1. Termin realizacji zamówienia wynosi: od dnia podpisania umowy – do 31 sierpnia 2022r. dla każdej części.
 2. Sposób i termin składania i otwarcia ofert:
 1. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej na mini portalu.
 2. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
 5. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 9 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 6. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na mini portal lub skrzynkę e-mail zamawiającego.
 7. Ofertę należy złożyć do dnia 19.05.2022 r. do godziny 10:00.
 8. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na usługach elektronicznych.

4.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2022 r. do godziny 10:00

5.Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.


Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zał_nr_1_Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 62.41Kb) 2022-05-05 15:53:23 17
zał_nr_2_umowa (DOCX, 38.38Kb) 2022-05-05 15:53:23 3
zał_nr_3_Formularz ofertowy (DOCX, 28.30Kb) 2022-05-05 15:53:23 5
zał_nr_4_oświadczenie wykonawcy (DOC, 45.00Kb) 2022-05-05 15:53:23 3
SP nr 5 - SWZ Zambrów (DOCX, 149.26Kb) 2022-05-05 15:53:23 7
zał_nr_5_oświadczenie o grupie kapitałowej (DOCX, 17.70Kb) 2022-05-05 15:53:23 3

Informacja z otwarcia ofert

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
informacja z otwarcia ofert (DOCX, 15.71Kb) 2022-05-19 16:00:49 7

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wybór najkorzystniejszej oferty (PDF, 80.67Kb) 2022-05-23 15:54:02 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Andrzej Szeligowski

Data wytworzenia:
05 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Andrzej Szeligowski

Data publikacji:
05 maj 2022, godz. 15:55

Osoba aktualizująca informacje

Andrzej Szeligowski

Data aktualizacji:
23 maj 2022, godz. 15:54